Polisorb Nedir ?

 

Ürün, 70’lerin sonlarında,  savaş sırasında görev yapan askerlerde onları kötü hijyen koşullarına karşı korumak amacıyla kullanılmak üzere, Sovyetler Birliği’nin Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir işbirliği olarak icat edildi. Kullanan askeriyelerin geri dönüşleri çok iyiydi ve daha sonra ürünün kullanım alanı geliştirildi ve kimyasal kirlilik durumunda (su, toprak …) alanları temizlemek için daha fazla uygulama alanı geliştirildi.

1990’da, Sovyetler Birliği dağıldığında, bu ürünün patenti bir özel firmaya satıldı. Bu firma  ürünün uygulamasını geliştirdi ve ürün firmanın genel sağlık hizmetleri için tescilli markası oldu. Sonuç olarak, Rusya’da köklü bir ürün ve marka, bu ürünün kullanımı 20 yıldan fazla bir süredir burada devam ediyor.

Polisorb moleküllerinin benzersiz özelliği, koloidal süspansiyonun bir parçası olarak, silikon dioksit molekülüdür, kum veya kuvars kristallerinin aksine, mide bağırsak sistemine zarar vermez, kristal yapıya sahip değildir. Su süspansiyonu dolaşımı etkilemediği ve bağırsak mukozasını etkilemediğinden hamile kadınlarda ve yeni doğan bebeklerde bile güvenliği onaylandı.

Polisorb’un bir su süspansiyonu içinde  parçacıklar çoktur, kompleksler oluştururlar ve toplam emici alanı muazzamdır. Yüksek dağılım özelliği nedeniyle (yaklaşık 300 m2/g) geleneksel karbon bazlı sorbentlerden çok daha etkilidir. Polisorb’un üç boyutlu molekülleri, bir yandan bağırsak içeriğinin dokusunu değiştirir ve diğer yandan, kaplama ajanlarına benzer parietal etkiler sağlarlar [17]. Su ile doğrudan temas sırasında polisorb, süt gibi görünen ve uzun süre boyunca (48-60 saate kadar) tabaka oluşumu belirtileri göstermeyen mikro heterojen süspansiyon (“kolloidal çözelti”) oluşturur.

Enterosorpsiyon, etkin bir detoksifikasyon tekniği  ile iç ve dış maddelerin varlığından dolayı gelişen bozuklukları düzeltmek için bir çözümdür. Enterosorbentlerin (organizmadan) çeşitli eksojen maddeleri, mikroorganizmaları ve toksinlerini, endojen ara maddeleri GIT lümeninde birikebilen veya nüfuz edebilen terminal metabolitlerini bağlama ve elimine etme kabiliyetine dayanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, yeni doğanlar, hamile ve emziren kadınlar ile zehirlenme sendromu gelişimi ile ilgili akut ve kronik rahatsızlıklarla başvuran hastalar için bile en basit ve erişilebilir yöntemdir.

Modern enterosorbentlerin sınıflandırılması birkaç ilkeye dayanmaktadır: dozaj formu (toz, tabletler, kapsüller, macunlar, vb.), Malzemenin yapısı, doğası (enterosorpsiyon için sentetik malzemelere ek olarak, lignin, kitin, kil (alüminosilikatlar, zeolitler, vb.) ve ayrıca emici malzeme (sorbent) ile ilişkili madde (sorbat) arasındaki etkileşimin türü. Absorbsiyon  işlemleri dört ana yolla gerçekleştirilir: absorpsiyon, emilim, iyon değişimi ve kompleksleşme [2, 3]. Absorpsiyon, bir sorbent ve bir sorbat arasında, fiziksel veya kimyasal işlemler nedeniyle ortam (sıvı ve emici yüzey) arasındaki arayüzde meydana gelen bir etkileşim sürecidir. Sıvılarda çözülmüş emilmiş maddelerin absorbanının gözeneklerinde bir birikme ve fiksasyon vardır, bu da ortamdaki konsantrasyonlarında bir azalmaya yol açar. Kullanılan sorbentin spesifik emme kapasitesi ile sınırlı absorbat bağlanması, dinamik olarak bir denge işlemidir. Emilim, bir sorbatın, sorbentin (emici) hacminin tamamı tarafından emilmesi işlemidir. Sıvı bir sorbent görevi görür ve etkileşim süreci esasen maddenin çözünmesidir. Emilim yoğunluğu, maddenin çözünürlüğü ile sınırlıdır.

Bu enterosorbent, oral yoldan uygulanacak çözelti için uygun bir dozaj formunda toz halinde sunulur. Kana emilmez, gastrointestinal sistemin mukoza zarı üzerinde zararlı bir etkisi yoktur ve değişmeden atılır. İlişkili bileşenlerin desorpsiyona uğramaması (enterosorbentten ters salım) özellikle önemlidir. Polisorb, risk altında olan ve viral hastalıklara eğilimli küçük çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için önerilebilir.

Enterosorbentlerin iyileştirici etki mekanizmalarını yansıtan piktogramlar: i) toksinlerin, metabolitlerin, mikroorganizmaların adsorpsiyonu; ii) mukozanın korunması; iii) chyme ile etkileşim ve iv) spesifik etkiler: antimikrobiyal, katalitik, mikro elementlerin kaynağı vb.
silika nanopartiküller kendileri üzerinde büyük moleküllü toksinleri absorblamak için çok küçüktür, mukozanın yüzeyi olan genişletilmiş yüzeye absorbe etmeleri daha kolaydır. İnce bağırsağın toplam yüzey alanı yaklaşık 300 m2 [23] olup, 1 gram yüksek oranda dağılım silika yüzey alanı ile orantılıdır. Sonuç olarak, minimal terapötik dozu olan bu silika miktarı bağırsağın bu kısmını tamamen sarmak için yeterlidir.

Sorbentlerin dokusu ile birlikte, absorpsiyon açısından başka önemli bir konu da yüzeyinin kimyasal doğasıdır. Son zamanlarda yapılan deneysel çalışmalarla gösterildiği gibi, ince gözeneklerin varlığından dolayı maksimum yüzeye sahip absorbentlerin kullanılması, tüm dengeleri hemen ve tahmin edilemez şekilde değiştirebilir. Bu nedenle aktif karbon bazlı sorbentler, geniş tıbbi uygulamada ve özellikle pediatride önemini kaybetti.
Bir başka yapısal özellik: silika mukoadhesiftir; mukozanın makromolekülleri ile çok sayıda hidrojen bağı oluşturabilen hidroksil grupları ile yüzeyinin doygunluğudur. Mukoadhesive mekanizmasını silika için ana olarak kabul edersek, iki terapötik etki gerçekleştirilir: (1) patojenik ajanların emiliminin azalmasına neden olan mukoza yoluyla difüzyonu için zorluk formları; (2) mukozal reseptörlerin patojenik mikroorganizmaların yapışmasından ve mikrobiyal toksinlerin etkisinden korunması nedeniyle antidiarreal etki gösterir.

Polisorb , bağırsakta güçlü adsorban aktivitesi ve elverişli güvenlik profili olan bir ürün sunmak için geliştirilmiştir. Gastrointestinal sistem lümeninde yoğun sorptif ve detoksifikasyon özellikleri sergiler ve bu sayede toksinleri, alerjenleri, radyonükleidleri, alkol bozunma ürünlerini, mikroorganizmaları ve çeşitli hastalıkların gelişmesinden sorumlu diğer maddeleri bağlar ve emer. Bununla birlikte enterosorbent, modern enterosorbentlerin tüm özelliklerine uygun bir ilaç formülasyonu ile sahiptir, dolaşımına katılmaz ve modifiye edilmemiş bir durumda organizmadan elimine edilen gastrointestinal sistem mukozasını etkilemez. Önemli olan nokta, bağırsak geçişi sırasında bağlanan bileşenlerin desorpsiyona (ters akım) maruz kalmamasıdır.

Enterosorbentler sadece endo ve eksotoksinleri absorbe etmezler, aynı zamanda bakteriyel ve viral kökenli nedensel ajanları sabitleyebilir ve yok edebilir, ayrıca başka özellikler de sergileyebilirler.(antioksidan, membran stabilize edici, stres koruyucu, immün koruyucu ve mukoprotektif, elimine edici ilaç direnç vb.).
Sorunun bir başka yönü viral hastalıkların büyümesidir, virüsler endojen zehirlenme, solunum semptomları ve diyare belirtileri ile ilişkilidir [12,14,19]. Sorunun olası çözümü, patojenik mikroorganizmaların ve toksik maddelerin aktif olarak bağlanmasıyla birlikte, antimikrobiyal ilaçlarda bulunan olumsuz özelliklerden yoksun olabilen enterosorbentlerin kullanılması olabilir. Polisorb’un önemli özelliği gözeneksiz yapısıdır. Polisorb sentezi sırasında 5-70 mikron büyüklüğünde yuvarlak (neredeyse küresel) parçacıkların bir formuna sahiptir, bu da fiziko-kimyasal etkileşimler nedeniyle 100-200 mikron büyüklüğüne (0.09 mm’ye kadar) sahip agregalar oluşturmak üzere birleşir.

Silikon dioksit, ABD Gıda ve İlaç Ajansının (FDA) “Genel olarak güvenli olarak tanınan” ürünleri (GRAS) listesine dahil edilmiştir. Bu kuruluş tarafından onaylanan “GRAS” kategorisi (FDA), gıda ürünlerine eklenen kimyasal madde veya bileşiğin, uzman görüşüne göre, tamamen güvenli olduğu ve federal gereklilikleri altında olmadığının kabulüdür.

Silikon dioksit, maddelerin sınıflandırılmasında kullanılan ve WHO İlaç İstatistiği Metodolojisi (WHOCC² İşbirliği Merkezi) tarafından kontrol edilen Anatomik Terapötik Kimyasal Sınıflandırma (ATC) sisteminde, Bağırsak Adsorbanı olarak sınıflandırılmıştır. Polisorb tozu, tek aktif madde olarak silika olarak da bilinen kolloidal silikon dioksit içerir. Silika, öncelikle toz gıdalarda bir akış ajanı olarak veya higroskopik uygulamalarda suyu emmek için kullanılan gıdaların üretiminde ortak bir katkı maddesidir. Kolloidal silika bir şarap ve meyve suyu inceltme maddesi olarak kullanılır. Farmasötik ürünlerde, silika, tabletler oluştuğunda toz akışına yardımcı olur.